Годишно Общо събрание на членовете на Сдружение “Асоциация Българско Психоаналитично Пространство”

Годишно Общо събрание на членовете на Сдружение “Асоциация Българско Психоаналитично Пространство”

Дата/Час
29/04/2023
10:00 - 14:00

Местоположение
ул. "Ангел Кънчев" № 43

Категория
Събития - български


Уважаеми госпожи и господа – членове на Общо събрание на Сдружение „Асоциация Българско Психоаналитично Пространство ”,

Управителният съвет на сдружение „Асоциация Българско Психоаналитично Пространство” – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (Асоциацията), на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Асоциацията, което ще се проведе на 29.04.2023 год. от 10.00 часа, на адрес: град София, ул. „Ангел Кънчев“ №43, партер, ап.3.

Подготвените писмени материали по дневния ред са на разположение на членовете в деловодството на Асоциацията по седалището й от 9.00 до 16.00 часа, всеки работен ден и ще са достъпни в защитената директория на интернет страницата на Асоциацията, като ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват член или негови надлежно упълномощени представители.

При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

С планирания дневен ред и други детайли можете да се запознаете от приложената ПОКАНА.