Политика на поверителност

Въведение

„Асоциация Българско психоаналитично пространство“ Сдружение, ЕИК 175523026, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК: 1000, район „Средец“, бул. Г.С.Раковски № 156, ет. 1, ап. 1 и с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК: 1000, район „Средец“, ул. Ангел Кънчев № 43, ап. 3, електронна поща: bgabpp@gmail.com, уеб сайт: https://espacepsy-bg.org/, представляванo от Иван Сталинов Дулов – Председател на Управителния съвет („Асоциация Българско психоаналитично пространство“, „Асоциацията“ или „Сдружението“) се задължава да защитава вашите лични данни.
В настоящето уведомление за поверителност ще прочетете защо и как „Асоциация Българско психоаналитично пространство“ обработва вашите лични данни,  събирани от посетители и/или потребители на https://espacepsy-bg.org/, как ги съхранява и защитава.
При използването на https://espacepsy-bg.org/ вие приемате политиката на поверителност на „Асоциация Българско психоаналитично пространство“ Сдружение.
Уведомлението за поверителност относно защитата на личните данни се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.


Кой обработва вашите данни?

„Асоциация Българско психоаналитично пространство“ Сдружение, ЕИК 175523026, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК: 1000, район „Средец“, бул. Г.С.Раковски № 156, ет. 1, ап. 1 и с адрес за кореспонденция: гр. София, ПК: 1000, район „Средец“, ул. Ангел Кънчев № 43, ап. 3, електронна поща: bgabpp@gmail.com, уеб сайт: https://espacepsy-bg.org/, представляванo от Иван Сталинов Дулов – Председател на Управителния съвет.
Само определени и надлежно упълномощени служители на Асоциацията имат достъп до данните, чрез лична парола в конкретни софтуерни системи за обработка на данни. Всички служителите на Асоциацията, които имат достъп до лични данни, са задължени да защитават тази информация и да я използват единствено за целите на предоставяните от Асоциацията услуги.
Всички лични данни се обработват в България. „Асоциация Българско психоаналитично пространство“ използва съвременни софтуерни технологии за обработването на данните.


Определения

Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство;

Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.


Как събираме информация за Вас?

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Коментари

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Бисквитки

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.


Как използваме вашите данни?

Личните ви данни се събират, за бъде активиран профил и да бъде предоставен достъп до платформата https://espacepsy-bg.org/. Това позволява на Асоциацията да предостави услугите, съдържащи се в системата, да отговаря на запитвания, да осигурява клиентска поддръжка. Събраните данни се обработват и за изготвянето на анонимни статистически данни за използването на уебсайта, което включва анализ на характеристиките на неговите посетители с цел проектиране на маркетингови комуникации.  Данните се обработва и за предоставяне на информация за събитията, организирани от Асоциацията. Данните се използват само за горепосочените цели. Ние няма да събираме лични данни, които не са необходими за горепосочените цели.


С кого споделяме данните ви

„Асоциация Българско психоаналитично пространство“ Сдружение може да представи вашите лични данни към трети лица – медиатори в процедури по медиация и/или други лица, които каните в процедура по медиация, единствено за целите на предоставянето на услугите от платформата.  Независимо от това, когато се предоставя информация на медиатори, ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на услугата и имаме договор с медиатора, който изисква от него да пази личната информация и да не я използва за свои преки цели.


Какви лични данни обработваме?

Личните данни, които събираме и обработваме чрез изпращане на запитване чрез контактната през сайта са: име, фамилия, имейл, телефони т.н. (на ръководството на организацията и на лице за контакт).
Платформата https://espacepsy-bg.org/ може да използва и „бисквитки“, за да подобри качеството на предлаганите услуги. Чрез „бисквитките“ се разпознават нови или предходни посетители на уебсайта, може да се запаметяват определени настройки и действия, които вече са извършени в платформата. „Бисквитките“ може анонимно да събират статистически данни за начините на използването на уебсайта и за изпращане на реклама, която е най-подходяща за потребителя.


Колко дълго държим личните ви данни?

Съхраняваме вашите лични данни само докато това е необходимо за предоставянето на услугите, съдържащи се в платформата https://espacepsy-bg.org/ или колкото е предвидено в договор сключен с потребителя, при спазванe на действащите нормативни актове в Република България.

Всеки потребител има право на достъп до събраните лични данни, както и право да поиска промени в съхраняваните лични данни, прекратяване на използването им или изтриването им чрез писмено известие до „Асоциация Българско психоаналитично пространство“ Сдружение, електронна поща: bgabpp@gmail.com, уеб сайт: https://espacepsy-bg.org/.


Как може да се подаде възражение или жалба?

Всеки потребител има право да възрази срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това. Освен това има право да възрази срещу използването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Всеки потребител има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица и има право да възрази срещу такова разкриване.

Всякакви въпроси свързани с горното, както и за изпращане на възражения срещу използването на лични данни, може да пишете на имейл: bgabpp@gmail.com.

Жалба или сигнал може да се подаде и до Комисия за защита на личните данни, която има следните координати:

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25

E-mail: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg