Училище по детска психопатология 2021

Училище по детска психопатология 2021

Дата/Час
30/10/2021 - 31/10/2021
All Day

Категория
Лятно училище


Уважаеми колеги,

Представяме на Вашето внимание поредното издание на Училището по детска психопатология, организирано от АБПП. Програмата от 60 академични часа е организирана в четири двудневни семинара по 15 часа, разположени в рамките на една календарна година. Семинарите включват представяне на теоретична рамка относно детските психози, нарушенията и организациите от невротичен вид, гранични форми, депресия при детето, юношеството като завършващ етап на психичното структуриране; работа с подбрани преводни текстове; представяне на случаи от практиката на водещите д-р Десислава Гъдева, Диана Циркова, д-р Дидие Лорю и участниците.

Тази година участниците имат възможност да запишат както целия курс, така и отделни модули*. Четирите модула са:

  1. Модул 1: Детски психози – 30.-31. октомври 2021
  2. Модул 2: Нарушения и организации с невротичен вид – 27.-28. ноември 2021
  3. Модул 3: Гранични форми. Депресията при детето – 29.-30. януари 2022
  4. Модул 4: Психозите през юношеска възраст – 26-27. февруари 2022

*Първите три модула ще се проведат изцяло онлайн през платформата ZOOM. Четвъртият модул може да се проведе и присъствено при потвърждение от френския лектор.

Регистрациите за първата среща на Училището ще се осъществяват до 15.10.2021 г. 

Моля, обърнете внимание, че Училището ще се проведе при записани минимум 15 (петнайсет) участника и за четирите модула.  

Ще се радваме да обменим опит с Вас в програмата ни „Училище по детска психопатология“.

АНОТАЦИЯ

Патологията при детето се е превърнала в място на среща между различните специалисти (психиатри, терапевти, психолози, логопеди), педагозите, ангажирани с обучението и родителите, които възпитават децата.

Френската детска психиатрия е натрупала опита на поколения детски психиатри, психоаналитици и клинични психолози, насочен към изследването, идентифицирането, правенето на диференциална диагноза и обработването на психологични тестове. Това е опит, базиран на прецизното познаване на нормалното развитие на детето и на неговата психопатология, на историята на изковаване на понятия и термини през вековете, на правенето на теоретични хипотези. Този опит не изключва факта, че мозъкът е орган, който може да бъде увреден от различни фактори, че съществува генетично предаване на болести и, че невро-физиологичните механизми могат да бъдат нарушени.

В този опит, симптомите на детето са отнесени спрямо неговото съзряване и изграждане на структурите на психичния апарат. В него са отчетени синхроничната ос (срезът, направен от моментния прочит на клиничната семиология) и диахроничната ос (отчитаща линиите на развитие и на конфликт в психичния апарат), които позволяват да бъде направен прочит на клиничната картина, отчитайки незавършеността на детския психизъм.

Детските психиатри се възпротивяват на адюлтоморфизма (прилагането на клиничното табло при възрастния индивид върху клиниката при детето) и извеждат закономерности, специфични единствено при детето: например, че по-голяма част от предпсихозите и парапсихозите се ситуират между психозите в ранното детство и психозите от късното детство, а не между невроза и психоза и, че само една малко част от тях могат да се съотнесат до т.нар. гранични структури при възрастния. И, че инфантилната невроза – реконструкт, направен от възрастен пациент по време на неговото лечение не съответства на клинично наблюдаваната невроза при детето. Че един и същи  натраплив или психосоматичен симптом, който се наблюдава в ранното детство, в латентната фаза или късното детство, в зависимост от комбинирането му с други симптоми и персистирането му в последващи етапи, има различно прогностично значение относно структурата, която ще се формира.

Това хронологично отнасяне (на симптома спрямо възрастта на детето от една страна и на историческото изграждане на даден термин) позволява на хората, които се занимават с деца в практиката си да се ситуират по-добре както по отношение на клиниката, така и по отношение на различните понятия и теории.

Изграждането на структурата на психично функциониране при детето ще бъде във фокуса на предлаганото обучение.

ПРОГРАМА

Визитки на водещите