Общо събрание на членовете на Сдружение „Асоциация Българско психоаналитично пространство“

Общо събрание на членовете на Сдружение „Асоциация Българско психоаналитично пространство“

Дата/Час
20/04/2024
10:00 - 13:00

Местоположение
ул. "Ангел Кънчев" № 43

Категория
Вътрешни семинари


Уважаеми колеги,
На 20.04.2024 г., от 10.00 ч., ще се проведе редовното годишно Общо събрание на членовете на АБПП, на което ще се приемат доклада и отчета за дейността на Асоциацията за 2023 г.

ПОКАНА

за редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружение “Асоциация Българско Психоаналитично Пространство”, град София

Уважаеми госпожи и господа – членове на Общо събрание на Сдружение „Асоциация Българско Психоаналитично Пространство ”,

Управителният съвет на сдружение „Асоциация Българско Психоаналитично Пространство” – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (Асоциацията), на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Асоциацията, което ще се проведе на 20.04.2024 год. от 10.00 часа, на адрес: град София, ул. „Ангел Кънчев“ №43, партер, ап.3, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад и отчет за дейността на Асоциацията за 2023 година, внесен от Управителния съвет на Асоциацията.

проект за решение – Общото събрание приема доклада и отчета за дейността на Асоциацията за 2023 година, внесен от Управителния съвет на Асоциацията.

2. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на Асоциацията за 2023 година, внесен от Управителния съвет на Асоциацията.

проект за решение – Общото събрание приема отчет за дейността на Управителния съвет на Асоциацията за 2023 година, внесен от Управителния съвет на Асоциацията.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет за 2023 година.

проект за решение – Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет за 2023 година.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 година.

проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2023 година.

5. Приемане на проект на бюджета на Асоциацията за 2024 година, предложен от Управителния съвет на Асоциацията.

проект за решение – Общото събрание приема проекта на бюджета на Асоциацията за 2024 година, предложен от Управителния съвет на Асоциацията.

6. Представяне на програмата на АБПП за 2024-2025 г.

проект за решение – Общото събрание приема програмата на Асоциацията за 2024-2025 година, предложена от Управителния съвет на Асоциацията.

7. Разни

Подготвените писмени материали по дневния ред са на разположение на членовете в деловодството на Асоциацията по седалището й от 9.00 до 16.00 часа, всеки работен ден и ще са достъпни в защитената директория на интернет страницата на Асоциацията, като ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват член или негови надлежно упълномощени представители.

При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

1.03.2024 година

ПОКАНА