Годишно Общо събрание на АБПП

Годишно Общо събрание на АБПП

Дата/Час
30/05/2021
14:00

Местоположение
Зала „Проджектлаб“

Категория


ПОКАНА

за редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружение “Асоциация Българско Психоаналитично Пространство”, град София

Уважаеми госпожи и господа – членове на Общо събрание на Сдружение „Асоциация Българско Психоаналитично Пространство ”,
Управителният съвет на сдружение „Асоциация Българско Психоаналитично Пространство” – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (Асоциацията), на основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно Общо събрание на членовете на Асоциацията, което ще се проведе на 30.05.2021 год. от 14.00 часа, на адрес: град София, ул. „Мария Луиза“ №58, ет.3, в зала на „Проджектлаб“ при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад и отчет за дейността на Асоциацията за 2020 година, внесен от Управителния съвет на Асоциацията.

           проект за решение – Общото събрание приема доклада и отчета за дейността на Асоциацията за 2020 година, внесен от Управителния съвет на Асоциацията.

2. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на Асоциацията за 2020 година, внесен от Управителния съвет на Асоциацията.

проект за решение – Общото събрание приема отчет за дейността на Управителния съвет на Асоциацията за 2020 година, внесен от Управителния съвет на Асоциацията.

3. Одобряване на Годишния финансов отчет за 2020 година.

проект за решение – Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет за 2020 година.

4. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 година.

           проект за решение – Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 година.

5. Приемане на проект на бюджета на Асоциацията за 2021 година, предложен от Управителния съвет на Асоциацията.

проект за решение – Общото събрание приема проекта на бюджета на Асоциацията за 2021 година, предложен от Управителния съвет на Асоциацията.

6. Избор на членове на Управителния съвет на Асоциацията.

проект за решение – Общото събрание избира членове на Управителния съвет на Асоциацията.

7. Избор на пълноправни членове на Асоциацията

проект за решение – Общото събрание избира нови пълноправни членове на Асоциацията

8. Избор на Комисия по прием

проект за решение – Общото събрание избира членове на Комисията по прием на Асоциацията

9. Разни.

Подготвените писмени материали по дневния ред са на разположение на членовете в деловодството на Асоциацията по седалището й от 9.00 до 16.00 часа, всеки работен ден и ще са достъпни в защитената директория на интернет страницата на Асоциацията, като ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват член или негови надлежно упълномощени представители.

При липса на кворум събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

21.04.2021 година

Председател на Управителния съвет: Диана Циркова