Работа с ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа за личностно развитие. Превенция на риска от отпадане от училище

РАБОТА С УЧЕНИЦИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ. ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

Като един от най-съществените фактори в социалната адаптация, училището поставя пред децата реални изисквания да взаимодействат, да се трудят, да се съобразяват, да намерят и заемат своето място в колектива и в социалната среда. То има за цел да подпомага децата в откриването и развиването на тяхната индивидуалност; да осигурява среда, в която ученикът да може да се сравнява, да се конкурира и сътрудничи, за да възпита у себе си онези умения, които ще го направят социално адаптивен и способен да се впише в общността. Училището като институция цели изграждането на позитивен климат, създаването на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса. Теоретичната част на програмата цели да задълбочи знанията относно: разграничаване на трите проблемни области – емоционално-поведенчески проблеми на учениците, рисково поведение и ученици в риск от отпадане от училище; особености на рисковото поведение в начален, прогимназиален и гимназиален етап. Практическата част включва методи, насочени към овладяване на умения за: идентифциране и оценка на рискови фактори, свързани с отпадането от училище и проблемното поведение на учениците; анализ на конкретни ситуации, възникващи в комуникацията учител-ученик и учител-родител; подобряване на комуникацията с родителите; планиране и прилагане на превантивни мерки по отношение отпадането от училище; реализиране на ефективни стратегии за личностна подкрепа на децата в риск.

Лице за контакт: Илияна Кираджиева
Телефон: 0896 655 289
E-mail: iliyana.kiradzhieva@gmail.com