Да разберем детето със специфични потребности


ДА РАЗБЕРЕМ ДЕТЕТО СЪС СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ

В България за детето със специфични потребности най-често се говори като за Дете със специални образователни потребности. Това понятие е определено в нормативните актове на Министерството на образованието и науката, според които СОП могат да имат деца, срещащи различни затруднения в обучението поради различни заболявания (най-общо), като най-често на преден план се извеждат образователните потребности, пренебрегвайки всъщност потребността от включване в социалното, общуването и в общността. От друга страна, необходимо ли е училището да бъде и социална организация? По отношение на какво учителите са призвани да разберат детето със СП? Как страданието провокира? Как се работи с групата за не-приемане на дете със СП? Това са само някои от въпросите, заложени в предложената програма. Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: анализ на понятията “специални образователни потребности” и “специфични потребности”; изграждане на образ за детето със СП през ресурсите, а не през дефицитите; формиране на знания относно психичните механизми, съпътстващи болестта и фазите на нейното приемане; овладяване на специфични методи за работа с деца със СП и техните семейства; умения за работа по случай и за работа в мултидисциплинарни екипи. Практическата част включва: работа по казуси; професионална и личностна саморефлексия; разработване на индивидуални проекти за работа; симулиране на интервюта, дейности с деца със специфични потребности и техните семейства.

Лице за контакт: Моника Богданова
Телефон: 0887 372 184
E-mail: monikab@abv.bg