Отношенията учител-ученик. Проблемът за дисциплината и ролята на учителския авторитет

ОТНОШЕНИЯТА УЧИТЕЛ-УЧЕНИК. ПРОБЛЕМЪТ ЗА ДИСЦИПЛИНАТА И РОЛЯТА НА УЧИТЕЛСКИЯ АВТОРИТЕТ

Отношенията учител-ученик са от първостепенна важност за успешното протичане на образователно-възпитателния процес. В тази диада учителят е в позиция на възрастен, която предполага авторитет и носи голяма отговорност за ефективността на този процес, повлиява мотивацията за учене на ученика, формирането на личността му и неговото желание за развитие. За да се случи всичко това е необходимо да оперира желанието на учителя, да се осигури добре структурирана и сигурна среда, в която и двете страни да приемат определени правила, така че да се установи истински диалог и да се отворят възможности за развитие на потенциала на учениците.
Теоретичната част на програмата е насочена към задълбочаване на знанията относно: – психологичните възрастови особености на учениците от начален, среден, и горен курс и ролята на авторитета за развитието им; – видовете авторитет; – приниципите на изграждане на ефективен диалог с подрастващите. Практическата част включва методи, насочени към овладяване и разширяване на уменията на учителите за: – комуникация с учениците; – правилно разчитане на поведенческия език на учениците; – избор на адекватни подходи за овладяване на дисциплината в клас.

Лице за контакт: Катерина Занкова
E-mail: zankova@abv.bg