Изкуството да възпитаваш

ИЗКУСТВОТО ДА ВЪЗПИТАВАШ

Възможно ли е обучението без възпитание и каква е ролята на учителя? Стар спор в педагогическата литература, който въпреки категоричните отговри, все още е актуален. Според направено изследване, представено през 2015г., мнението на българските учители относно реалните възможности на училището за осъществяване на възпитателни влияния в рамките на педагогическата дейност не е еднозначно. 65% смятат, че училището несъмнено има такива възможности. 17% обаче заемат позиция в другата крайност, а 18% от учителите се затрудняват в избор на положителен и отрицателен отговор, аргументирайки се с комплексния характер на проблема (Чавдарова-Костова, 2015). Тези данни поставят множество въпроси, обект на настоящата програма.
Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • съвременни аспекти на теорията на възпитанието – има ли една теория и как се концептуализира; • изграждане на образ за детето през образа за родителите и професионалната интуиция; • формиране на знания за психичното и механизмите на влиянието му върху идеите за възпитание; • идеите на психоанализата за възпитанието; • умения за работа по случай и за работа в мултидисциплинарни екипи.
Практическата част включва: • работа по идеи и казуси чрез симулации, генограми, филми др.; • професионална и личностна саморефлексия; • workshop за анализ и разработване на теория на възпитанието.

Лице за контакт: Моника Богданова
Телефон: 0887 372 184
E-mail: monikab@abv.bg