Eкипна работа с родителите: първични интервюта и терапевтичен подход

EКИПНА РАБОТА С РОДИТЕЛИТЕ: ПЪРВИЧНИ ИНТЕРВЮТА И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД

Семейството и училището са два от най-значимите фактора за формирането на личността, за изграждането на нови ролеви отношения и за позиционирането на детето в социалната среда. За изпълнението на функциите на училището в тези процеси е необходимо да се утвърдят добри практики в комуникацията с родителите и тяхното подпомагане. Сред често срещаните причини за неефективната комуникация с родителите се открояват недооценяването на ресурса, с който родителите разполагат, както и несъзнавания контратрансфер, в който са въвлечени специалистите. Затова от първостепенно значение са начинът, по който родителите ще бъдат посрещнати в училище от професионалистите, работещи с техните деца, усилията по посока включването им в процеса и оптималното сътрудничество с тях. Теоретичната част на програмата е насочена към задълбочаване на знанията относно: рамката на психологичната работа в училище; типични и нетипични заявки и разграничаване между първоначална и същинска заявка; структура на семейната система и ориентиране в динамиката на семейните отношения; роля на екипа за подкрепа на личностното развитие на децата и мястото на психолога/педагогическия съветник в него. Практическата част включва: техники на водене на първично интервю; принципи на снемане на анамнеза; приемане на заявката на родителите и формулиране на общата цел; избягване на „капаните” в комуникацията с родителите; организиране и ръководене на работата по даден случай; формиране на умения за работа в „екип около детето”.

Лице за контакт: Катерина Занкова
E-mail: zankova@abv.bg