Специфика на работа с деца в мултикултурна среда

СПЕЦИФИКА НА РАБОТА С ДЕЦА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА

В съвременния глобализиращ се свят все по-често работата в училищна среда е свързана със срещи с различни форми на различието – деца, идващи от различни държави, различни култури, етноси и религиозни вярвания. Всичко това поставя множество предизвикателства пред педагогическите екипи. В настоящата програма ще разгледаме множество въпроси, произтичащи от тези обстоятелства в техните теоретични и практически аспекти.
Теоретичната част на програмата е насочена към задълбочаване на знанията относно: – Шестте принципа на заедност и различие в училище; – Различни теории за работата в училище с деца в мултикултурна среда; – Различни подходи и методи на работа, свързани с практиката на психологическото консултиране в мултикултурна среда.
Практическата част включва: – Усвояване на различни практически подходи и методи на работа, свързани с практиката на психологическо консултиране в мултикултурна среда; – Дискусия и анализ на примери от опита на практикуващите училищни психолози в Британски училища; – Разглеждане на практики, насочени към създаване на училищна среда, промотираща толерантност към различието и зачитане на равните права на всички деца, без оглед на техния пол, произход, раса, религия и убеждения.

Лице за контакт: Иван Дулов
Телефон: 0889 349 722
E-mail: ivan.dulov@gmail.com