Специфични проблеми в работата с осиновени деца – втори модул

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА – ВТОРИ МОДУЛ

Като всяко ново начало, тръгването на детска градина и на училище активизират у осиновеното дете въпроси около инвестирането на „новото семейство”, което не винаги е безпроблемно. Кога става въпрос за възпитателни проблеми и кога за патология при детето? Дали наличната симптоматика ни насочва към проблематика преди осиновяването или е продукт на недобре случило се осиновяване? Каква е ролята на приемането или отхвърлянето от страна на учителя, спрямо тези деца? Изучаването и познаването на факторите, предизвикващи психическа ранимост, на проявите у детето на неговото страдание биха позволили на психолога да се ориентира по-добре в тази сложна проблематика.
Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно:
• Осиновяването и рискови фактори за неуспешното осиновяване, от страна на детето и от страна на осиновителите.
• Успешното осиновяване.
• Осиновеното дете и училището.
• Прояви на ранимост у осиновеното дете, свързани с реакцията на учителя.
• Проблематика, свързана с идентичността при детето – митомания, бягства, кражби, налудност върху въпроса за произхода.

Практическата част включва:
• Подходи за интервюиране на родители и учители.
• Работа с казуси предложени от обучителите.
• Работа с казуси предложени от практиката на участниците.
• Анализ в малки групи и обща дискусия относно разграничаване на проблематиката на осиновените деца и изборът на подход за работа с тях и техните родители.

Лице за контакт: Диана Циркова
Телефон: 0886 341 394
E-mail: dianatsirkova@yahoo.com