Специфични проблеми в работата с осиновени деца – първи модул

СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РАБОТАТА С ОСИНОВЕНИ ДЕЦА – ПЪРВИ МОДУЛ

Осиновените деца могат да проявяват белези на психическа чупливост и нестабилност, свързани с премеждията, през които са преминали – изоставяне, пребиваване в институция за отглеждане, осиновяване. Често срещаната непълна или липсваща информация за живота има преди осиновяването – данни за биологичните родители, преживян травматизъм и други се отразява патогенно на възможността им да изградят идентичност и родствени връзки спрямо новото семейство. Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно:
• Изоставянето – рискови моменти, ефектите на загубата върху детето, историята на изоставянето.
• Изследване на депресивната семиотика при детето. Симптоми, свързани с депресивното страдание. Симптоми като защита срещу депресивната позиция. Депресивният еквивалент. Депресията, в зависимост от възрастта на детето
• Понятието травматизъм. Ранен травматизъм.
• Белези на афективен дефицит – дефиниция. Клиника (хоспитализъм, раздяла, проблемни семейства)

Практическата част включва:
• Методи и техники за събиране на анамнеза и реконструкция на историята на осиновеното дете.
• Работа с листи за наблюдение и оценка на настоящото състояние на детето.
• Работа с казуси.
• Анализ в малки групи и обща дискусия относно разграничаване на агресивните прояви и изборът на подход за тяхното овладяване и превенция.

Лице за контакт: Диана Циркова
Телефон: 0886 341 394
E-mail: dianatsirkova@yahoo.com