Психопатология на когнитивните функции. Към какво ни препращат диагнозите „умствено изоставане“, „генерализирано разстройство на развитието“ в конкретната работа с детето

ПСИХОПАТОЛОГИЯ НА КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ. КЪМ КАКВО НИ ПРЕПРАЩАТ ДИАГНОЗИТЕ „УМСТВЕНО ИЗОСТАВАНЕ“, „ГЕНЕРАЛИЗИРАНО РАЗСТРОЙСТВО НА РАЗВИТИЕТО“ В КОНКРЕТНАТА РАБОТА С ДЕТЕТО

От данни, събрани при работата ни в различни региони на страната, над 50% от децата със СОП имат поставени диагнози „Умствено изоставане“, „Генерализирано разстройство на развитието“, „Разстройство от аутистичния спектър“. Идвайки с подобна диагнозата, поставена на тяхното дете, родителите не се вълнуват повече от самата диагноза, а от това, какво може да се направи за него. Как да се интерпретира IQ? Как да се достигне до клиничен материал, който е принципно различен при всяка една диагноза? Как да се организира работата с тези трудни случаи?
Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • Умствено изоставане; Генерализирано разстройство на развитието; Разсройства от аутистичния спектър. Свръхнадарените деца. Синдромът на Аспергер. Практическата част включва: • оценка на когнитивните функции – предвербални тестове за психомоторното развитие; работа с чек-лист за наблюдение и интерпретация на когнитивните функции и поведението • разсъждения върху IQ- принципите на използването му – как детето си служи с IQ? Как родителите и специалистите интерпретират IQ на конкретното дете. • работа с клиничен материал предложен от практиката на обучителите. • Анализ в малки групи и обща дискусия относно разграничаване на индивидуалните различия, трудности и потенциал и избор на адекватен подход при работа.

Лице за контакт: Диана  Циркова
Телефон: 0886 341394
E-mail: dianatsirkova@yahoo.com