Психологичната работа при деца с увреждания и техните семейства

ПСИХОЛОГИЧНАТА РАБОТА ПРИ ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Децата, засегнати от различни увреждания имат реални органични нарушения, които вторично могат да организират компенсаторни психични симптоми. Важно е професионалистите, ангажирани в работата с подобни деца да не остават в плен на увреждането и дефицитите, до които то води, а да продължават да слушат словото и психичното страдание на детето и семейството му. Изследването на отношението на семейството към телесното страдание, е важно, защото насочва към възможностите за порастване и потенциала за развиване на детето като автономно. Наред с всички предписания на различните специалисти за индивидуалното развитие на детето, от огромно значение е неговото лично желание, което трябва да бъде идентифицирано и зачитано. Теоретичната част на обучението е насочена към задълбочаване на знанията, свързани с психологическите измерения на сензорните нарушения, детските енцефалопатии, детска церебрална парализа – дефиниции, класификации, психологични проблеми в когнитивното и емоционалното развитие; психологическите проблеми на семействата, отглеждащи деца с увреждания. Практическата част включва: работа с казус; анализ в малки групи и обща дискусия върху направени психологически оценки на деца с увреждания и изготвени индивидуални планове за развитие, възможности за прецизирането им. Работа по случаи на деца с увреждания, представени от участниците. Презентация на добри практики за работа с родители на деца с увреждания.

Лице за контакт: Диана Циркова
Телефон: 0886 341 394
E-mail: dianatsirkova@yahoo.com