Професионално развитие на учителите – мисията е не/възможна

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ – МИСИЯТА Е НЕ/ВЪЗМОЖНА

Въпреки приетата Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) – “Повишаване на авторитета и социалния статус на учителя” все още има редица въпроси, свързани с възможностите за професионално развитие на учителите. Може ли нормативно “да се засили мотивацията” и да се осигури “предвидимост в развитието на кариерата”? От какво зависи? И въобще какво означава кариерно развитие в ясна йерархична структура и правила? Кога е необходим повторен професионален избор и какво разколебава? Кои са трудностите в професията и как могат да станат професионални предизвикателства? Програмата цели да се активира професионалната саморефлексия и Желание за професионално развитие и да съз-даде механизми за неговото осъществяване.
Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • професия – работа – кариера. Видове кариерно развитие и създаване на личен кариерен план. Как се развива психичното; • професионални цели и професионални интереси – планиране и процеси, професионална генограма; • професионална и организационна принадлежност и “изгарянето в професията”; • кариерно консултиране – етапи, процеси, ресурси; • форми за професионално развитие и за работа в мултидисциплинарни екипи. Практическата част включва: • разработване на личен кариерен план; • професионална и личностна саморефлексия; • уъркшоп.

Лице за контакт: Моника Богданова
Телефон: 0887 372 184
E-mail: monikab@abv.bg