Позициониране на работата и функцията на училищния психолог. Подход на работа „екип около детето“

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА РАБОТАТА И ФУНКЦИЯТА НА УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ. ПОДХОД НА РАБОТА „ЕКИП ОКОЛО ДЕТЕТО“

В самото начало на работата на училищния психолог често стои въпросът за екипната работа и сътрудничеството му с педагозите и другия специализиран персонал в училище. В настоящата тема ще представим посредством теоретична част и разглеждане на примери от практиката начините, по които това взаимодействие се случва. Съдържателната и практическата част на темата са насочени към начинаещи училищни психолози.
Теоретична част на програмата е насочена към задълбочаване на знанията относно: – ролята и значението на екипа за подкрепа на личностното развитие на децата и мястото на психолога/педагогическия съветник в него; – теоретични основи на подхода „Екип около детето”, разглеждане на неговото място и значение в контекста на училището; – теории, касаещи въпроса за конфиденциалността; – значението на взаимодействието и изграждането на здрави професионални и екипни отношения с всички, подкрепящи детето в училище.
Практическа част включва: – формиране на умения за работа в екип на принципа „екип около детето”; – представяне и обсъждане на случаи от практиката.

Лице за контакт: Иван Дулов
Телефон: 0889 349 722
E-mail: ivan.dulov@gmail.com