Педагогическо консултиране

ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ

Педагогическото консултиране има своя история и традиции, но едва напоследък се правят опити да се отдели като самостоятелно професионално поле, което изисква съответна подготовка и развитие. От друга страна, теорията на възпитанието има своите фундаментални концепции по отношение възпитанието на детето и ролята на родителите. Възможно ли е да се изобрети лична, професионална теория за възпитанието, която да е в основата на педагогическото консултиране? Какви са механизмите и условията за това? Какви са провокацията и стандартите? Програмата е насочена към специалисти, които си поставят професионални въпроси и са в полето на търсенето.
Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • същността на педагогическото консултиране; • същност и особености на педагогическото консултиране при не-специфични ситуации (отглеждане и възпитание на детето, специфични семейни взаимоотношения, антисоциално поведение, зависимости, обучителни затруднения, увреждане, адаптация в ясла/детска градина/училище и т.н.); • практики на педагогическо консултиране и съвременни форми за екипно взаимодействие – семейно групова конференция, консилиум и др. Професионален профил на консултанта; • умения за работа по случай и за работа в мултидисциплинарни екипи. Практическата част включва: • работа по казуси; • професионална и личностна саморефлексия; • разработване на индивидуални проекти за работа; • симулиране на процес на педагогическо консултиране.

Лице за контакт: Моника Богданова
Телефон: 0887 372 184
E-mail: monikab@abv.bg