Патогенните семейства

ПАТОГЕННИТЕ СЕМЕЙСТВА

Детето е продукт на своето семейство и на отношенията, изградени в него. Състоянието на семейството и способността за родителстване са свързани с психопатологията на родителите, с икономическия статут на семейството, със способността на семейството да преминава през трудни моменти. Познаването на симптомите при детето, които са пряко свързани с определен вид патогенно въздействие от страна на семейството му са от огромно значение за ориентирането на специалиста. Патогенното семейство отрича или прикрива действията си. Доказването им е трудно, докато ефектът върху детето остава сигурен. Какво трябва да бъде поведението на специалиста, станал свидетел на подобно въздействие върху детето? Каква трябва да бъде неговата неотложна реакция?
Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • Дефицити в родителските функции • Битото и малтретирано дете – клинична картина, диагностициране, психологичен контекст; • Инцестните отношения в семейството; • Развод и неразбирателство между родителите, и ефектите върху психо-афективното развитие на детето.
Практическата част включва: • Работа по казуси • Наблюдение и събиране на клиничен материал за специфичните трудности на родителите да изпълняват своите функции • Анализ в малки групи и обща дискусия относно разграничаване на агресивните прояви и изборът на подход за тяхното овладяване и превенция.

Лице за контакт: Диана  Циркова
Телефон: 0886 341394
E-mail: dianatsirkova@yahoo.com