Нарушения на поведението: лъжата, кражбата, бягствата, агресията

НАРУШЕНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕТО: ЛЪЖАТА, КРАЖБАТА, БЯГСТВАТА, АГРЕСИЯТА

В ранните етапи на психичното структуриране на детето и постепенното възприемане на другия като различен, лъжата, кражбата, бягствата и агресията в определени граници са част от нормалното функциониране. Тези поведения често са причина детето да бъде консултирано с психолога в детската градина или училище. Кога те се превръщат в патологични поведения? Каква е ролята на обкръжението за изграждането на способност за разграничаване между правилно и неправилно? Кои са проявите у детето, които трябва да привличат вниманието на специалиста? Как те да бъдат интерпретирани?
Теоретичната част е насочена към задълбочаване на знанията относно: • Нарушения на поведението свързани с лъжа, кражба, бягство – проявления, причини, подходи за интерпретиране и психологическа работа; • Психопатология на агресивното поведение. • Клиника на хетероагресивното поведение; крайна инхибиция на агресивността – мазохизъм • Клиника на автоагресивното поведение – опити за самоубийство при детето; опасно поведение и суицидни еквиваленти.
Практическата част включва: • Работа с казуси • Наблюдение и събиране на клиничен материал за специфичните прояви на рисково поведение и агресия. • Анализ в малки групи и обща дискусия относно разграничаване на агресивните прояви и изборът на подход за тяхното овладяване и превенция.

Лице за контакт: Диана Циркова
Телефон: 0886 341 394
E-mail: dianatsirkova@yahoo.com