Картели

Аутизъм и детска психоза

Начало – 2016

Групата е фокусирана върху изучаване на психоаналитичния опит, натрупан от теоретична и клинична работа върху проблемите на аутизма и детската психоза. Четат се статии и части от книги на психоаналитици от Англо-саксонската и Френската психоаналитични школи. Към текстове ни насочва и д-р Патрик Ландман. Това са както класически текстове, така и съвременни изследвания и публикации по темата.
Участниците са ангажирани с превод и представяне на текстове, както и с представяне на клинични случаи.
Групата планира да издаде общ сборник от 10 текста /7 преводни и 3 български/, които проследяват начина на работа на групата, откриването на отделните автори и техните идеи, като една възможност за теоретично формиране на специалисти, работещи с аутизъм и детска психоза.
Групата е отворена за нови участници, които трябва да заявят своето желание и начина, по който могат да допринесат към общата работа.
Лице за контакти: Диана Циркова, 0886341394, dianatsirkova@yahoo.com
Графикът на нашите срещи е един път месечно за 3 часа. В настоящия период на изолация срещите се осъществяват он-лайн с по-голяма честота – два пъти месечно.
WordPress
Изтласкване
Картел „Изтласкване” (гр. Варна) възникна и стартира работата си през септември, 2018 г., по предложение на г-жа Мимоза Димитрова. Картелът има за цел изучаването на понятието „изтласкване” посредством четене на книгата на Патрик Ландман и Жерар Помие „Изтласкване”, както и препратките в нея към други текстове, подпомагащи по-доброто й осмисляне. Рамката е дискусия на прочетеното, глава по глава, и възникналите въпроси у всеки един от участниците. Първонално картелът стартира с шестима участника, срещите бяха два пъти в месеца, до прекъсването на работата през ноември, 2019 г., поради затруднения, отпадане на членове и загуба на мотивация за работа. Картелът стартира отново своята работа през април 2020 г., с четирима члена и ежеседмична честота на срещите, като през периода на извънредно положение срещите се провеждаха онлайн. Като резултат от работата на картела имаме за цел резюмиране на текста на всяка от главите и на книгата като цяло. Референт на картела: Мимоза Димитрова. Лице за контакт: Рая Стефанова, тел.: 0899140514
Четене и превод на текста на Фройд „Проект за една научна психология“

Начало – 2016

Картел „Проекта“ има за цел превод на непубликувания приживе ръкопис на Фройд от 1885, озаглавен по-късно „Проект за научна психология“. В картела участват Велина Митева, Лора Русева, Милкана Лазарова, Розалина Дочева, Александър Петров и Момчил Русев. Освен фокусът върху преводната и редакционна работа, картелът се реферира и към редица съпътстващи текстова като писмата от Фройд към Флийс, семинарите II и VII на Лакан, както и към редица от реферираните от редакторите на „Събрани произведения“ на Фройд по-късни текстове. Членовете на картела са ангажирани, както с изготвянето на готов за издаване превод, така и върху изготвянето на речник на понятията и изследването в дълбочина на термините, представени в текста. Работи се с версии на текста на немски, френски и английски. Идеята на картела е да изготви и предостави на АБПП цялостен превод на текста, предговор, речник на понятията и приложение с извадки от писма на Фройд към Флийс.
Картелът се реферира към двама психоаналитици от “Espace Analitique” – Клод-Ноел Пикман и д-р Андре Мишелс.
Лице за контакти: Момчил Русев
График на работа: Един път в месеца, неделя от 15 до 19 ч.
На този етап от работата може да се включи само участник, който познава изключително добре текста и има желание да работи по изглаждане на финалната редактирана версия.
WordPress
Идентификацията - Die Identifizierung

Идентификацията е понятие от централно значение за психоанализата. Фройд дефинира идентификацията като „първата форма на афективно отношение” и търси връзката между идентификацията и обектното отношение (любовта). В същото време той вижда изграждането на аза и азовите инстанции като поредица от идентификации. Лакан посвещава семинара си от 1961-1962 година изцяло на проблема за идентификацията, но той от самото начало се интересува от това (Семинар I, Стадият на огледалото). Това е и линията на разлом, и точката, в която той критикува его-психологията и „американските психоаналитици” – идентификацията на анализанта със „силния аз” на аналитика като крайна цел на психоаналитичния процес. Защо по-късно, когато отново подходи към проблема, той ще обвърже това с въпроса за означаващото, с т.нар. „единична черта” – einziger Zug, и в крайна сметка – въпроса какво/кой е субектът? Идентификацията ни отвежда до сърцевината на разбирането, в психоанализата, за субект.
Групата работи с текста на IX семинар (1961-1962) на Жак Лакан, както и всеки друг текст, който поражда интерес в хода на работата и към който ни отпраща (реферира). Особено внимание ще се обърне на Рене Декарт и въпроса за картезианския субект, както и на теориите за езика на Бенвенист, Сосюр, Пиърс, Ръсел и др.
Рамката на работа представлява дискусия върху прочита и превода на всеки един от участниците на текста глава по глава, като членовете на групата участват равнопоставено в дискусията. В този смисъл, това, което е желано и целено, е самата работа, и нейните продукти: дискусии, изводи, собствени прочити, преводи, обмени на идеи, статии, доклади, устни и писмени изложения и пр. Картелът започва през месец ноември 2019г. и се събира веднъж месечно в събота. Групата е затворена на този етап.
Референт: Мимоза Димитрова
Лице за контакт: Мимоза Димитрова, тел. 0888 21 93 37
Понятията

Картелът беше създаден с цел изясняване на фройдовите понятия по отношение на техния превод на български език. Започнахме работа по текста на Фройд "Задръжка, симптом, страх". Посредством тази статия и други текстове във връзка с нея, детайлно разгледахме понятия като "тревога", "страх", "ужас" при Фройд. Сега работата е на нов етап, който включва детайлно разглеждане на определени линии и глави от семинар 10 на Лакан "Тревогата". От една страна се отклонихме от първоначалната идея на картела за понятията, от друга страна работим в повече дълбочина с понятието за "тревога" като прибавяме и разбирането на Лакан за нея.
Участниците са ангажирани с това да се запознаят с предварително определени текстове и то на техния работен език, освен български.
Групата планира статия-синтез на понятията 'задръжка', 'симптом', 'страх' в едноименното произведение на Фройд и семинар 10 на Ж. Лакан 'Тревогата'.
Картелът е с водещ г-жа Мимоза Димитрова.
Лице за контакт: Момчил Русев, тел: 0899813292
Срещите се провеждат веднъж месечно, в събота, от 10:00 до 13:00 ч. По време на извънредното положение работата е спряна.
WordPress
Картел - Пловдив

Картелът в гр. Пловдив възникна по идея на Й. Христозова, за работа с психоаналитични текстове на Ж. Лакан, З. Фройд и др. Срещите са всяка седмица. Организацията на картела се води по принципите на работа в картел на Лакан – участниците са трима, четирима, до пет човека плюс един. Картелът има начало и край, както и резултат. Един картел с едни и същи участници може да продължи максимум до 2 години.
Работата ни премина през няколко етапа. Първоначално започнахме с превод на текста "Присъствието на аналитика", авторски колектив Paul Verhaeghe и др. Като водещ, плюс един на картела бе Йорданка Христозова, участници- Ясен Данов, Румяна Иванова, Кристина Русева и др. За референт на преведения текст бе поканена г-жа Мимоза Димитрова. Текстът бе представен и обсъден.
На следващата година работата ни продължи в следващ картел с нови участници - като плюс един бе г-жа Мимоза Димитрова. В екипа се включи и г-жа Елка Божкова. Организирано бе събитие - Психоанализа и кино, участие в програмата на Пловдив- Културна столица на Европа 2019. Чете се текста "Неудовлетвореността в културата" на З. Фройд. Г-жа Елка Божкова и г-жа Йорданка Христозова участваха със свои текстове.
На един следващ етап в картела се включи г-жа Емилия Тихова и други участници от Велико Търново и ориентацията на картела се оформи като лаканианска. Разгледаха се лекции на Лакан пред Северноамериканските университети- Йейл, Масачузетс и Колумбия.
Понастоящем четем книгата на д-р Патрик Деларош – „От любовта към другия до любовта към себе си". Картелът работи във формат 4 плюс един. Има възможност за включване на един човек. Планираме завършване на картела с обсъждане на случаи и написване на текстове, както и при възможност, среща с д-р Патрик Деларош на тази тема.
Картелът в този формат заработи от м. април. 2020 .
Като референт досега работихме с г-жа Мимоза Димитрова. При възможност от нейна страна ще продължим съвместната ни работа.
Лице за контакт: Йорданка Христозова- Мандраджиева, гр. Пловдив, тел. 0898677495, e mail: yhristozova@google.com В настоящата ситуация, картелът се провежда дистанционно. Веднъж седмично, чрез скайп връзка от 18.30 до 20.30. Обикновено срещите се договарят между членовете в зависимост от техните възможности.
Четене на „Етика на психоанализата“

Картелът е приключил своята работа.
Четене на текстове на Доналд Уиникът

Картелът е приключил своята работа.
Събиране трудове на Фройд

Картелът е приключил своята работа.
Фройд - Метапсихология: от Проекта до Очерка

Картелът е приключил своята работа.
Наслада, изтласкване, симптом

Начало - 2015

Картелът е приключил своята работа през февруари 2017 година.
Институционална психотерапия

Картелът е приключил своята работа.