Картели и работни групи в АБПП

Четирите дискурса на Лакан и препредаването на психоанализата
Време на работа: от месец ноември 2023 г. , до месец юли 2024 г.
Въпросите, които тази група си поставя за цел да изследва, са:
    - Как се учленяват 4-те дискурса, изведени от Лакан, в рамките на една институция (било тя и психоаналитична)? - До какви ефекти водят съответно всеки един от тези 4 дискурса? - Какви са крайните им продукти и какво отношение имат към формирането в психоанализа, на институционално ниво? - Какво всъщност означава препредаване на психоанализа? През какви дискурси се случва то? - Каква е ролята и отношението на трансфера при препредаването на анализата?

Основни референтни текстове за работа :
    Лакан - Семинар 17 ("Опакото на психоанализата") Лакан - Radiophonie Лакан - Семинар XX ("Още)).

Честота на работа : срещите на работната група ще бъдат провеждани веднъж месечно.
Групата е затворена.
Лице за контакт: Иван Дулов (ivan.dulov@gmail.com)
Картел – Семинар V “Формациите на несъзнаваното“

Начало – септември, 2023

Картелът е насочен към четене на Семинар V и обсъждане. Всеки един от участниците ще заяви отделна тема за работа, по която да работи, както и да се оформят въпроси, с цел да бъдат разисквани на съвместните семинари с гости на АБПП.
Картелът е отворен.
Работата ще се осъществява онлайн.
Честота на срещите - според времето на участниците, средно веднъж месечно
Лице за контакт : Йордана Христозова, тел. 0898677495 , имейл адрес: yhristozova@gmail.com
Участници в картела/работната група - Ирина Калбанова, Мариян Трифонов, Йордана Христозова; "плюс един"- Георги Кацаров".
Група за интервизия

Начало – септември, 2023

Групата има за цел създаването на едно работно пространство за говорене върху клиничния опит на всеки един от участниците и разработване на въпроси, и извършване на преработки. За разлика от работата с личния супервизор на всеки, формата тук е дискутиране в малка група. Рамката на работа представлява даване на клинична винетка от практиката с пациенти на един от участниците и поставяне на конкретен въпрос. Следва обсъждане (въпроси и интервенции), изхождайки от чутото от всеки един, както и от неговите собствени преработки до момента, както и от психоаналитичната теоретико-практическа база.
Участници: Ирина Калбанова, Катерина Занкова, Ирина Заркова, Иван Дулов
Координатор: Ирина Калбанова
Групата е затворена на този етап.
Група за обсъждане на клинични случаи, групова супервизия в гр. Пловдив

Начало – септември, 2023

Целта на групата е да се осъществи обсъждане на клинични случаи с цел супервизия и работа по определени аспекти от клиничната практика, подкрепени с теоретични текстове. Предвижда се и обсъждане на филми във връзка с разглеждане на определени психични структури. Гост- супервизор е Мимоза Димитрова.
Текстовете ще се определят в хода на „Психозите. Приносите на лаканианската психоанализа (Сборник с текстове)“ – Жак Лакан 5-те случая: Председателят „Шребер“ - З. Фройд и др.
Групата е в процес на формиране. Участници са членове на АБПП, както и симпатизанти.
Честота на срещите се определят в зависимост от времето на участниците, от 2 седмици до 1 месец.
Форматът на провеждане е присъствен.
Лице за контакт: Йордана Христозова, тел. 0898677495, имейл адрес: yhristozova@gmail.com
Участници в картела/работната група: Ева Караджова, Емилия Тихова, Йордана Христозова, Мариян Трифонов, Станислава Попова, Ясен Данев
Картел "Жак Лакан и Италия"
Във фокуса на картела се поставя преди всичко аналитичното осмисляне на различните интервенции на Лакан в Италия, осъществявани периодично в продължение на повече от двадесет години (1953-1978), както и запазените текстове, които свидетелстват за тях. Чрез техниките на близкото четене, критическия разбор и контекстуализацията ще бъдат разгледани детайлно основополагащи за лаканианската доктрина текстове като имащия статут на учредителен манифест „Римският доклад“ (1953) и „За психоаналитичния дискурс“ (1972). На един втори, синтетичен, план, целта на картела е да изследва и промисли позицията на определени „италиански“ моменти в ставането на лаканианското желание: наличието на специфични места, срещи, лица, книги, картини, влияния и пр. културни артефакти, които се явяват устойчиво в хора на развитието на доктрината. В крайна сметка желанието, в което се ситуира този картел, би следвало да отведе към едно възможно място – „мястото Италия“ – и детерминантите на неговото значение за мисленето и битието в лаканианското поле.
Текстове, които ще бъдат разгледани (списъкът подлежи на допълване):
    „Римски доклад“ (1953) „Объркването на предполагаемо-знаещия-субект“ (1967) „Психоанализата. Причина за един провал“ (1967) „За психоанализата в нейните връзки с реалността“ (1967) „За психоаналитичния дискурс“ (1972) "Дискурсът на капиталиста" (1972) „Психоанализата в нейната препратка към сексуалната връзка“ (1973) „Екскурс“ (1973) „Нота към италианците“ (1973) „Пресконференция във Френския културен център“ (1974) „Интервю в Рим за сп. Панорама“ (1974)

Формат на провеждане: онлайн
Ритъм на провеждане: 1 път месечно.
Начало на провеждане: м. юни 2023 г.
Вид на картела: затворен.

Координатор: Валентин Калинов, valentin_kalinov@abv.bg
Библиография:
На кирилица:
Лакан, Ж., Écrits, С., Колибри, 2023.

На латиница:
    Lacan, J., Écrits, New York: W.W. Norton & Co., 2002, trasl. B. Fink. Lacan, J., Autre écrits, Paris: Seuil, 2001. Lacan, J., Lacan in Italia / Lacan en Italie 1953-1978, La Salamandra, 1978.
Картел „Жак Лакан: ранни произведения (1932-1950)“
Анотация: Работата на картела се съсредоточава върху най-ранния период от творчеството на Жак Лакан, обхващащ годините между 1932 г., когато защитава дисертацията си върху случая Еме и 1949 г., когато представя (за втори път) изложението си върху стадия на огледалото на XVI Международен конгрес по психоанализа в Цюрих. През визирания период в мисленето на Лакан постепенно изкристализират концепти и решения, които тепърва ще разкриват своя потенциал за развитие в по-нататъшното му творчество: такива са например понятията за време, параноялно знание, психоза, комплекс и т.н. В хода на работата на картела ще бъдат разгледани основните текстове от този период: - „За параноялната психоза спрямо нейните отношения с личността“ (докторска теза). - „Семейните комплекси“ - Текстове, публ. в сп. Минотавър (Случаят на сестрите Папен) - „За моите предшественици“ - „Отвъд принципа на реалността“ - „Стадият на огледалото като оформящ функцията на аз-а такава, каквато ни се разкрива в психоаналитичния опит“ - „Агресивността в психоанализата“ - „Теоретично въведение към функциите на психоанализата в криминологията“ - „Презентация върху психичната каузалност“ - „Логическото време и поддържането на антиципираната сигурност“. Сбирките на картела ще се ръководят по две основни оси: 1) „Близко“ четене на текстовете и извеждане на основните допускания, концепти и аргументи на Лакан в началото на неговия път в психоанализата. 2) Изследване на текстовете в контекста на развитието на психоанализата в Европа изобщо и във Франция в частност между 30-те и кр. на 40-те год. на XX в., от една страна, и от друга страна – на фона на общото развивитието на културата, философията и литературата в предвоенния и следвоенния период. Формат на провеждане: онлайн Ритъм на провеждане: 1 път месечно. Вид на картела: отворен. За контакт: Валентин Калинов, valentin_kalinov@abv.bg Библиография: На кирилица: Лакан, Ж., Семейните комплекси, С., 2008
Запознаване с отделните глави на семинара, дискутиране на представените клинични примери, участие в организираните семинари на АБПП върху избрани теми.
Четене на Семинар 4 "Обектните отношения", Жак Лакан
Начин на работа - хибриден, преобладаващи онлайн срещи, веднъж на 3-4 седмици, срещи на живо - според възможностите Честота на срещите - в процес на уточняване Продължителност - 60 - 90 минути Начало- м. септември 2022, край- до 2024 Времетраене – до 2 учебни години – Участници Цветелина Чопкова Йорданка Христозова Милкана Лазарова Свободни места - 2 Водещ - за +1 на картела – Валентин Йорданов - Библиография 1. Семинар 4 , „Обектните отношения“ Лакан 2. Фройд, Три студии за сексуалността Цялата литературата ще се уточни в процеса на работа.
Група за четене и дискусия на писмата на Зигмунд Фройд към Вилхелм Флийс
Непознатият Фройд и неговият приятел Флийс

Начало – 2021

Той [Фройд] никога не се еманципира напълно от Флийс. […] Всичко това се предава в отношенията му с Адлер, Щекел, Юнг и най-вече – Ференци. Ърнест Джоунс в лично писмо към Джеймс Стречи от 11 януари 1954 г. Изумително е, че от изобилието от кореспонденции, които Фройд води със свои изтъкнати ученици, най-цитирана от аналитиците е тази, която Фройд адресира към човек без претенции и интерес към психоанализата – отоларингологът Вилхелм Флийс. В действителност двамата общуват в ранен период, в който психоанализата все още не съществува в онзи си късен вид, който позволява на Фройд ясно и компетентно да брани аналитичните граници дори спрямо любими свои ученици като Юнг и Ференци. Ако по-късните кореспонденции с верни и неверни последователи на психоанализата ни позволяват достъп до процес, в който аналитикът остава аналитик, ранната кореспонденция с Флийс ни открива процес с различна (учредителска) динамика – процес, в който аналитикът става аналитик и от който дори самият Фройд не е изключен. Фройд също става аналитик. Навярно това е причината почти да няма клиницист и изследовател на анализата (Джоунс, Щекел, Ференци, Лакан и пр.), който да не се е питал върху преноса Фройд-Флийс и връзките му със субективизацията на Фройд от невролог в аналитик. Писмата към Флийс се явяват субективен кадър и фон на фундаментални трудове като: „Проект за научна психология“, който Фройд посвещава на Флийс и потулва и укрива от света; „Етиология на хистерията“, който – макар и да се явява „първата невротика“ на Фройд, от която той се отказва, за да учреди фантазма като фундамент на психоаналитичната клиника – е текст, който вече е достатъчен, за да въведе Фройд в изолация от медицинския дискурс: на 4 май 1896 г., по-малко от две седмици след публичното представяне на текста, Фройд пише до Флийс следните редове: изолиран съм колкото щеш: изоставянето ми беше провъзгласено и около мен започва да се образува празнота. „Тълкуване на съновиденията“, където Фройд ни открива едно от най-интимните в субективен и най-фундаменталните в аналитичен план съновидения – съновидението с инжекцията на Ирма (псевдоним на Емма Екщайн, пациент на Флийс и Фройд, на която са посветени изобилие от писма и тревожещи Фройд въпроси). Ред изследователи намират основания да мислят, че Емма е първият пациент, по чийто повод Фройд си дава сметка за фантазмения характер на хистеричната травма. Ето как писмата отварят пространство, в което субектът Фройд може да артикулира онова, което клиницистът Фройд не може да помести в аналитичните си трудове. Прочитът на тази кореспонденция – най-цитирана, но и най-малко позната в своята динамика и пълнота – ни открива един друг и непознат Фройд – жив, привързан, съмняващ се, тревожен. Писмото, макар и текст, е и различно от текста преди всичко с това, че е слово, адресирано към някакъв конкретен друг – колкото близък, толкова и далечен. Тази характеристика на „говоренето в писма“ го сближава в достатъчна степен с говорения и говорещ език, който не търпи закотвяне и който аналитикът слуша във всяка анализа. Не е случайно, че Фройд може и да не допуска психоанализа на текст, но в известен смисъл допуска анализа в писма (вж. напр. случая на Малкия Ханс). Като организатори на концепцията за един такъв тип връщане към Фройд, Милкана Лазарова и Елица Цигорийна, ви каним да четем пълната колекция на кореспонденцията Фройд—Флийс, от която са съхранени единствено писмата на Фройд, но не и тези на Флийс. Групата ще работи в следния формат: Срещите ще се провеждат ежемесечно.
Координатор: Милкана Лазарова (milkana_lazarova@abv.bg).
Срещите ще се провеждат присъствено на адрес ул. Солунска 3 в гр. София. При невъзможност за лично присъствие е предвидено и онлайн участие. Групата ще работи освен с немския оригинал на писмата и с многоезични техни преводи на руски, английски, френски и др. Допълнителните текстове, към които кореспонденцията ще препраща, ще се уточняват в процеса на четене. Въпросите, които ще възникват, ще бъдат адресирани към Андре Мишелс веднъж на три месеца. Допълнителни подробности за формата на работа ще бъдат обсъдени на първата среща на членовете.
Работна група - Варна

"Да се говори, играейки"
Начало на работната група: 2023 г.
В тази работна група четем текста от книгата на Патрик Деларош "Да се говори, играейки". Изучаваме техниката на психоаналитичната психоадрама и обсъждаме възможности за работа и приложение. Търсим да поддържаме психоаналитичния дискурс в нашата психологическа работа и мислим заедно за понятията и идеите в книгата. Все още нямаме референт.
Срещите се провеждат на живо, веднъж на три седмици. Членове на групата са: Ася Славова, Биляна Тимова, Гинка Вълчева, Ива Иванова, Илияна Попова, Рая Стефанова, Мария Къртова.
Лице за контакт: Мария Къртова - mariaphristova@gmail.com
Картел "Превод на Лаканови понятия"

Начало – 2021

Участниците в Картела се прицелват в изследването на някои основни лаканови понятия (manque-à-être, manque-à-jouir, plus-de jouir и др.), в резултат на което ще предложат издържани в аналитичен и езиков план преводачески решения на български език. За отправна точка те избират да работят върху два кратки Лаканови текста, „Radiophonie“ и „L'Etourdit“, като ще подемат и възможни други препратки, към които попътно ги отведат техните търсения и дискусии. Картелът ще се събира веднъж месечно, в нов състав от 2022 г.: Мимоза Димитрова (ръководител), Катерина Занкова и Розалина Дочева, координатор (e-mail: durigarinda@yahoo.com; тел. 0888 990 950). Работата на групата ще се супервизира от Жизел Шабудез (Еспас Аналитик – Париж). На този етап Картелът не е отворен за прием на нови членове.
Ежеседмична група за четене на семинар V на Жак Лакан

Начало – септември, 2023

Групата се занимава с последователно подробно четене и обсъждане на семинар 5 на Ж.Лакан "Образуванията на несъзнаваното". Срещите се провеждат в платформата Zoom, всяка Сряда от 20:30. Групата е отворена. Лице за контакт: Валентин Йорданов, valentin.n.yordanov@gmail.com 0888372773
Картелът е приключил.
Актуалности в полето на детско-юношеската клиника

Начало – 2021

Работната група "Аутизъм и детска психоза" работи ползотворно 4 години и произведе сборник с избрани статии, който предстои да излезе. Тя ще продължи своята работа в почти същия състав, но с променено име и концепция. Групата ще се казва "Актуалности в полето на детско-юношеската клиника". Нейната дейност ще бъде организирана в два плана: единият, теоретичен, ще засяга превода и работа върху актуални международни текстове върху невронауките, джендър-клиниката, новите поведения на юношите при Ковид, актуалности в полето на аутистичния спектър и др. Текстовете ще следват горещите полемики в полето на детско-юношеската клиника в момента. Вторият план ще бъде свързан с размишления върху клинични случаи по тема "Трансфер и контратрансфер". Кратките клинични винетки ще бъдат представяни и дискутирани пред и с д-р Патрик Деларош Честотата на срещите ще бъде веднъж месечно, те ще се осъществяват в последната неделя от всеки месец. Максималният брой участници ще бъде 12.
Лице за контакти: Диана Циркова, 0886341394, dianatsirkova@yahoo.com
Графикът на нашите срещи е един път месечно за 3 часа.
Картелът е приключил.
Препрочитане на семинар Х на Лакан. Въпросът за тревогата и нейната сигнална функция

Начало – 2021

Семинарът ще се чете последователно и методично заедно с референциите към други текстове, които се появяват в текста.
Картелът е с водещ г-жа Мимоза Димитрова.
Лице за контакт: Лора Русева, тел: 0887117268
Срещите се провеждат веднъж месечно, в събота, от 10:00 до 13:00 ч.
Статута на детето по времето на комунзма

Този картел е основан от Диана Циркова и Десислава Гъдева през 2020 г със задачатада се изследва отношението на държавата към децата, отглеждани в институции:седмични детски ясли, домове за изоставени деца и домове за деца с увреждания. В нея участват Надежда Чекурова, Ели Георгиева и Диляна Дилкова. Идеята е да се направи опит за прочит на сегашното отношение на родителите към институциите и техния персонал, към авторитета през призмата на миналото. Как политическата идеология се отразява на психизма на субекта? Групата има амбицията да направи Доклад с откритите връзки, понятия и заключения.Групата е затворена и прави редовни контроли с различни френски психоаналитици: Андре Мишелс, Ален Вание, Ги Дана, Жан Жак Расиал.
Библиография: „Масовата психология и анализ на човешкото „Аз““ Зигмунд Фройд; „ Въведение в нарцисизма“ Зигмунд Фройд; „ Траур и меланхолия“ Зигмунд Фройд; Семинар V „ Обектните отношения“ Жак Лакан".
Картел - Пловдив

Картелът в гр. Пловдив възникна по идея на Й. Христозова, за работа с психоаналитични текстове на Ж. Лакан, З. Фройд и др. Срещите са всяка седмица. Организацията на картела се води по принципите на работа в картел на Лакан – участниците са трима, четирима, до пет човека плюс един. Картелът има начало и край, както и резултат. Един картел с едни и същи участници може да продължи максимум до 2 години.
Работата ни премина през няколко етапа. Първоначално започнахме с превод на текста "Присъствието на аналитика", авторски колектив Paul Verhaeghe и др. Като водещ, плюс един на картела бе Йорданка Христозова, участници- Ясен Данов, Румяна Иванова, Кристина Русева и др. За референт на преведения текст бе поканена г-жа Мимоза Димитрова. Текстът бе представен и обсъден.
На следващата година работата ни продължи в следващ картел с нови участници - като плюс един бе г-жа Мимоза Димитрова. В екипа се включи и г-жа Елка Божкова. Организирано бе събитие - Психоанализа и кино, участие в програмата на Пловдив- Културна столица на Европа 2019. Чете се текста "Неудовлетвореността в културата" на З. Фройд. Г-жа Елка Божкова и г-жа Йорданка Христозова участваха със свои текстове.
На един следващ етап в картела се включи г-жа Емилия Тихова и други участници от Велико Търново и ориентацията на картела се оформи като лаканианска. Разгледаха се лекции на Лакан пред Северноамериканските университети- Йейл, Масачузетс и Колумбия.
Понастоящем четем книгата на д-р Патрик Деларош – „От любовта към другия до любовта към себе си". Картелът работи във формат 4 плюс един. Има възможност за включване на един човек. Планираме завършване на картела с обсъждане на случаи и написване на текстове, както и при възможност, среща с д-р Патрик Деларош на тази тема.
Картелът в този формат заработи от м. април. 2020 .
Като референт досега работихме с г-жа Мимоза Димитрова. При възможност от нейна страна ще продължим съвместната ни работа.
Лице за контакт: Йорданка Христозова- Мандраджиева, гр. Пловдив, тел. 0898677495, e mail: yhristozova@google.com В настоящата ситуация, картелът се провежда дистанционно. Веднъж седмично, чрез скайп връзка от 18.30 до 20.30. Обикновено срещите се договарят между членовете в зависимост от техните възможности.
Понятията

Картелът е приключил своята работа.
Картелът беше създаден с цел изясняване на фройдовите понятия по отношение на техния превод на български език. Започнахме работа по текста на Фройд "Задръжка, симптом, страх". Посредством тази статия и други текстове във връзка с нея, детайлно разгледахме понятия като "тревога", "страх", "ужас" при Фройд. След това работата премина на друг етап, който включва детайлно разглеждане на определени линии и глави от семинар 10 на Лакан "Тревогата".
Участниците са ангажирани с това да се запознаят с предварително определени текстове и то на техния работен език, освен български.
Групата планира статия-синтез на понятията 'задръжка', 'симптом', 'страх' в едноименното произведение на Фройд и семинар 10 на Ж. Лакан 'Тревогата'.
Картелът е с водещ г-жа Мимоза Димитрова.
Лице за контакт: Лора Русева, тел: 0887117268
Срещите се провеждат веднъж месечно, в събота, от 10:00 до 13:00 ч. По време на извънредното положение работата е спряна.
Аутизъм и детска психоза

Начало – 2016

Картелът е приключил своята работа. Групата е фокусирана върху изучаване на психоаналитичния опит, натрупан от теоретична и клинична работа върху проблемите на аутизма и детската психоза. Четат се статии и части от книги на психоаналитици от Англо-саксонската и Френската психоаналитични школи.
Изтласкване
Картелът е приключил своята работа.
Картел „Изтласкване” (гр. Варна) възникна и стартира работата си през септември, 2018 г. Картелът има за цел изучаването на понятието „изтласкване” посредством четене на книгата на Патрик Ландман и Жерар Помие „Изтласкване”, както и препратките в нея към други текстове, подпомагащи по-доброто й осмисляне. Рамката е дискусия на прочетеното, глава по глава, и възникналите въпроси у всеки един от участниците.
Референт на картела: Мимоза Димитрова.
Картелът е приключил.
Четене и превод на текста на Фройд „Проект за една научна психология“

Начало – 2016

Картелът е приключил своята работа.
Картел „Проекта“ има за цел превод на непубликувания приживе ръкопис на Фройд от 1885, озаглавен по-късно „Проект за научна психология“. Освен фокусът върху преводната и редакционна работа, картелът се реферира и към редица съпътстващи текстова като писмата от Фройд към Флийс, семинарите II и VII на Лакан, както и към редица от реферираните от редакторите на „Събрани произведения“ на Фройд по-късни текстове. Работи се с версии на текста на немски, френски и английски. Идеята на картела е да изготви и предостави на АБПП цялостен превод на текста, предговор, речник на понятията и приложение с извадки от писма на Фройд към Флийс.
Картелът се реферира към двама психоаналитици от “Espace Analitique” – Клод-Ноел Пикман и д-р Андре Мишелс.
Картелът е приключил.
Идентификацията - Die Identifizierung

Картелът е приключил своята работа.
Фройд дефинира идентификацията като „първата форма на афективно отношение” и търси връзката между идентификацията и обектното отношение (любовта). В същото време той вижда изграждането на аза и азовите инстанции като поредица от идентификации. Лакан посвещава семинара си от 1961-1962 година изцяло на проблема за идентификацията, но той от самото начало се интересува от това (Семинар I, Стадият на огледалото). Това е и линията на разлом, и точката, в която той критикува его-психологията и „американските психоаналитици” – идентификацията на анализанта със „силния аз” на аналитика като крайна цел на психоаналитичния процес. Защо по-късно, когато отново подходи към проблема, той ще обвърже това с въпроса за означаващото, с т.нар. „единична черта” – einziger Zug, и в крайна сметка – въпроса какво/кой е субектът? Идентификацията ни отвежда до сърцевината на разбирането, в психоанализата, за субект.
Групата работи с текста на IX семинар (1961-1962) на Жак Лакан, както и всеки друг текст, който поражда интерес в хода на работата и към който ни отпраща (реферира). Особено внимание ще се обърне на Рене Декарт и въпроса за картезианския субект, както и на теориите за езика на Бенвенист, Сосюр, Пиърс, Ръсел и др.
Референт: Мимоза Димитрова
Четене на „Етика на психоанализата“

Картелът е приключил своята работа.
Четене на текстове на Доналд Уиникът

Картелът е приключил своята работа.
Събиране трудове на Фройд

Картелът е приключил своята работа.
Фройд - Метапсихология: от Проекта до Очерка

Картелът е приключил своята работа.
Наслада, изтласкване, симптом

Начало - 2015

Картелът е приключил своята работа през февруари 2017 година.
Институционална психотерапия

Картелът е приключил своята работа.