Картели и работни групи в АБПП

Актуалности в полето на детско-юношеската клиника

Начало – 2021

Работната група "Аутизъм и детска психоза" работи ползотворно 4 години и произведе сборник с избрани статии, който предстои да излезе. Тя ще продължи своята работа в почти същия състав, но с променено име и концепция. Групата ще се казва "Актуалности в полето на детско-юношеската клиника". Нейната дейност ще бъде организирана в два плана: единият, теоретичен, ще засяга превода и работа върху актуални международни текстове върху невронауките, джендър-клиниката, новите поведения на юношите при Ковид, актуалности в полето на аутистичния спектър и др. Текстовете ще следват горещите полемики в полето на детско-юношеската клиника в момента. Вторият план ще бъде свързан с размишления върху клинични случаи по тема "Трансфер и контратрансфер". Кратките клинични винетки ще бъдат представяни и дискутирани пред и с д-р Патрик Деларош Честотата на срещите ще бъде веднъж месечно, те ще се осъществяват в последната неделя от всеки месец. Максималният брой участници ще бъде 12.
Лице за контакти: Диана Циркова, 0886341394, dianatsirkova@yahoo.com
Графикът на нашите срещи е един път месечно за 3 часа.
Аутизъм и детска психоза

Начало – 2016

Картелът е приключил своята работа. Групата е фокусирана върху изучаване на психоаналитичния опит, натрупан от теоретична и клинична работа върху проблемите на аутизма и детската психоза. Четат се статии и части от книги на психоаналитици от Англо-саксонската и Френската психоаналитични школи.
Изтласкване
Картелът е приключил своята работа.
Картел „Изтласкване” (гр. Варна) възникна и стартира работата си през септември, 2018 г. Картелът има за цел изучаването на понятието „изтласкване” посредством четене на книгата на Патрик Ландман и Жерар Помие „Изтласкване”, както и препратките в нея към други текстове, подпомагащи по-доброто й осмисляне. Рамката е дискусия на прочетеното, глава по глава, и възникналите въпроси у всеки един от участниците.
Референт на картела: Мимоза Димитрова.
Препрочитане на семинар Х на Лакан. Въпросът за тревогата и нейната сигнална функция

Начало – 2021

Семинарът ще се чете последователно и методично заедно с референциите към други текстове, които се появяват в текста.
Картелът е с водещ г-жа Мимоза Димитрова.
Лице за контакт: Момчил Русев, тел: 0899813292
Срещите се провеждат веднъж месечно, в събота, от 10:00 до 13:00 ч.
Четене и превод на текста на Фройд „Проект за една научна психология“

Начало – 2016

Картелът е приключил своята работа.
Картел „Проекта“ има за цел превод на непубликувания приживе ръкопис на Фройд от 1885, озаглавен по-късно „Проект за научна психология“. Освен фокусът върху преводната и редакционна работа, картелът се реферира и към редица съпътстващи текстова като писмата от Фройд към Флийс, семинарите II и VII на Лакан, както и към редица от реферираните от редакторите на „Събрани произведения“ на Фройд по-късни текстове. Работи се с версии на текста на немски, френски и английски. Идеята на картела е да изготви и предостави на АБПП цялостен превод на текста, предговор, речник на понятията и приложение с извадки от писма на Фройд към Флийс.
Картелът се реферира към двама психоаналитици от “Espace Analitique” – Клод-Ноел Пикман и д-р Андре Мишелс.
WordPress
Картел - Пловдив

Картелът в гр. Пловдив възникна по идея на Й. Христозова, за работа с психоаналитични текстове на Ж. Лакан, З. Фройд и др. Срещите са всяка седмица. Организацията на картела се води по принципите на работа в картел на Лакан – участниците са трима, четирима, до пет човека плюс един. Картелът има начало и край, както и резултат. Един картел с едни и същи участници може да продължи максимум до 2 години.
Работата ни премина през няколко етапа. Първоначално започнахме с превод на текста "Присъствието на аналитика", авторски колектив Paul Verhaeghe и др. Като водещ, плюс един на картела бе Йорданка Христозова, участници- Ясен Данов, Румяна Иванова, Кристина Русева и др. За референт на преведения текст бе поканена г-жа Мимоза Димитрова. Текстът бе представен и обсъден.
На следващата година работата ни продължи в следващ картел с нови участници - като плюс един бе г-жа Мимоза Димитрова. В екипа се включи и г-жа Елка Божкова. Организирано бе събитие - Психоанализа и кино, участие в програмата на Пловдив- Културна столица на Европа 2019. Чете се текста "Неудовлетвореността в културата" на З. Фройд. Г-жа Елка Божкова и г-жа Йорданка Христозова участваха със свои текстове.
На един следващ етап в картела се включи г-жа Емилия Тихова и други участници от Велико Търново и ориентацията на картела се оформи като лаканианска. Разгледаха се лекции на Лакан пред Северноамериканските университети- Йейл, Масачузетс и Колумбия.
Понастоящем четем книгата на д-р Патрик Деларош – „От любовта към другия до любовта към себе си". Картелът работи във формат 4 плюс един. Има възможност за включване на един човек. Планираме завършване на картела с обсъждане на случаи и написване на текстове, както и при възможност, среща с д-р Патрик Деларош на тази тема.
Картелът в този формат заработи от м. април. 2020 .
Като референт досега работихме с г-жа Мимоза Димитрова. При възможност от нейна страна ще продължим съвместната ни работа.
Лице за контакт: Йорданка Христозова- Мандраджиева, гр. Пловдив, тел. 0898677495, e mail: yhristozova@google.com В настоящата ситуация, картелът се провежда дистанционно. Веднъж седмично, чрез скайп връзка от 18.30 до 20.30. Обикновено срещите се договарят между членовете в зависимост от техните възможности.
Понятията

Картелът е приключил своята работа.
Картелът беше създаден с цел изясняване на фройдовите понятия по отношение на техния превод на български език. Започнахме работа по текста на Фройд "Задръжка, симптом, страх". Посредством тази статия и други текстове във връзка с нея, детайлно разгледахме понятия като "тревога", "страх", "ужас" при Фройд. След това работата премина на друг етап, който включва детайлно разглеждане на определени линии и глави от семинар 10 на Лакан "Тревогата".
Участниците са ангажирани с това да се запознаят с предварително определени текстове и то на техния работен език, освен български.
Групата планира статия-синтез на понятията 'задръжка', 'симптом', 'страх' в едноименното произведение на Фройд и семинар 10 на Ж. Лакан 'Тревогата'.
Картелът е с водещ г-жа Мимоза Димитрова.
Лице за контакт: Момчил Русев, тел: 0899813292
Срещите се провеждат веднъж месечно, в събота, от 10:00 до 13:00 ч. По време на извънредното положение работата е спряна.
Идентификацията - Die Identifizierung

Картелът е приключил своята работа.
Фройд дефинира идентификацията като „първата форма на афективно отношение” и търси връзката между идентификацията и обектното отношение (любовта). В същото време той вижда изграждането на аза и азовите инстанции като поредица от идентификации. Лакан посвещава семинара си от 1961-1962 година изцяло на проблема за идентификацията, но той от самото начало се интересува от това (Семинар I, Стадият на огледалото). Това е и линията на разлом, и точката, в която той критикува его-психологията и „американските психоаналитици” – идентификацията на анализанта със „силния аз” на аналитика като крайна цел на психоаналитичния процес. Защо по-късно, когато отново подходи към проблема, той ще обвърже това с въпроса за означаващото, с т.нар. „единична черта” – einziger Zug, и в крайна сметка – въпроса какво/кой е субектът? Идентификацията ни отвежда до сърцевината на разбирането, в психоанализата, за субект.
Групата работи с текста на IX семинар (1961-1962) на Жак Лакан, както и всеки друг текст, който поражда интерес в хода на работата и към който ни отпраща (реферира). Особено внимание ще се обърне на Рене Декарт и въпроса за картезианския субект, както и на теориите за езика на Бенвенист, Сосюр, Пиърс, Ръсел и др.
Референт: Мимоза Димитрова
Четене на „Етика на психоанализата“

Картелът е приключил своята работа.
Четене на текстове на Доналд Уиникът

Картелът е приключил своята работа.
Събиране трудове на Фройд

Картелът е приключил своята работа.
Фройд - Метапсихология: от Проекта до Очерка

Картелът е приключил своята работа.
Наслада, изтласкване, симптом

Начало - 2015

Картелът е приключил своята работа през февруари 2017 година.
Институционална психотерапия

Картелът е приключил своята работа.