Обучения

Участието в теоретични и клинични семинари е съществена част от психоаналитичното формиране. АБПП ежегодно изготвя програма за всяка учебна година, която започва през септември и завършва през юни.

Програмата традиционно включва провеждането на френско-български клинични семинари, обединени в обща тема. За 2021/2022 учебна година тя е „Четене на Семинар XX („Encore”) на Жак Лакан“. Всяка година съответният цикъл  семинари завършва с  провеждането на Кръгла маса с френските психоаналитици от “Espace Analytique – Paris”, посветена на актуалната тема на работата ни.

Друга съществена част от нашия организационен живот са вътрешните семинари, работата в картели и формирането на работни групи. Вътрешните семинари включват представянето и обсъждането на клинични случаи. В работните групи насочваме своята работа към конкретна тема. Картелите са малки групи от членове на Асоциацията, които искат да задълбочат познанията си върху определени психоаналитични понятия, върху трудове на Зигмунд Фройд, Жак Лакан и други психоаналитици или върху различни аспекти на психоаналитичната теория и практика. Понятието „картел“ като вид групова работа е въведено от Жак Лакан, който е настоявал върху необходимостта изучаването на класическите психоаналитични трудове, както и дискусията по основните психоаналитични понятия, да се подема отново от всяко поколение аналитици. Работата в картелите се представя веднъж годишно на вътрешен семинар.

За пета поредна година организираме съвместно с катедра „Теория на литературата“ на СУ „Св. Кл. Охридски“ семинара „Литература и психоанализа“. Тази инициатива отразява нашето желание за споделено пространство и дискусия извън тесния психоаналитичен кръг със съмишленици, които си служат по различен начин с психоаналитичните идеи. Текущата тема на работа на семинара  е „Интерпретацията“.

Подобен е и мотивът ни за организиране и провеждане на публични лекции.

Друга наша ежегодна инициатива е провеждането на Лятно училище с лектори от българска и френска страна. През настоящата учебна година то ще бъде проведено в периода 8-10.07.2022 г. и ще бъде посветено на проблемите и клиниката на юношеството.

В рамките на няколко сесии годишно провеждаме и Училище по детска психопатология, насочено към специалисти, работещи с деца и юноши.

През настоящата учебна година продължава провеждането и на семинара „Психоанализа и език“ с водещ Валентин Йорданов. Семинарът е структуриран в три части и е безплатен за всички желаещи да се включат. Ще се провежда в онлайн платформата ZOOM. Той цели да бъде продължение на семинарите, проведени от АБПП в края на 2020 и началото на 2021 година върху въпросите за езика и речта в практиката и теорията на психоанализата, изследвани през трудовете на Ж. Лакан в периода 1953-1959 година (Семинари I – VI).

От настоящата академична година АБПП започва провеждането на нов семинар, посветен на изследването на петте случая на Фройд. Семинарът има обучителен характер и е насочен към въвеждане в психоаналитичната клиника, през (пре)прочита на петте основни случая на Фройд („Дора“, „Малкият Ханс“, „Човекът Плъх“, „Човекът Вълк“, „Председателят Шребер“).

Асоциацията ни предлага също така и 16 обучителни програми, насочени към различни институции и екипи, имащи отношение към психо-социалната работа и подпомагането на страдащи деца, юноши и възрастни. Програмите са резултат от задълбочена и продължителна теоретична и практическа работа, както и на желание да се предаде и дискутира натрупания опит, да се създаде професионална общност за обмен на въпроси и идеи.

За повече подробности относно всички организирани от АБПП събития и планирани дейности през настоящата 2021-2022 г., моля, прочетете нашата годишна програма.