Обучения

Участието в теоретични и клинични семинари е съществена част от психоаналитичното формиране. АБПП ежегодно изготвя програма за всяка учебна година, която започва през септември и завършва през юни.

Програмата традиционно включва провеждането на френско-български клинични семинари, обединени в обща тема. За 2023/2024 учебна година тя е „Четене на Семинар 5 („Образуванията на несъзнаваното”) на Жак Лакан“. Всяка година съответният цикъл  семинари завършва с  провеждането на Кръгла маса с френските психоаналитици от “Espace Analytique – Paris”, посветена на актуалната тема на работата ни.

Също така, АБПП провежда и годишен семинар с участието на френските психоаналитици Патрисия дьо Рувре и Фредерик дьо Ривоар. Темата на работа на тазгодишния семинар е „Клинична работа с деца“. Той е разпределен в три срещи, съответно през месц ноември, месец март и месец юни. 

Традиционно, АБПП провежда всяка година и семинар с участието на почетният член на АБПП – д-р Патрик Деларош. Темата на семинара за тази година е „Относно транссексуализма“.

В рамките на програмата ни е предвиден също така и традиционният ни семинар с участието на д-р Ги Дана, който сега е предвиден за м.  юни, в Гърция..

Съществена част от нашия организационен живот са вътрешните семинари, работата в картели и формирането на работни групи. Вътрешните семинари  са отворени за асоциирани и пълноправни членове на АБПП и включват представянето и обсъждането на клинични случаи, в рамките на едно конфиденциално и етично ангажирано пространство за дискусия и обмен между практикуващи колеги от АБПП. В  работните групи  насочваме своята работа към конкретна тема от полето на психоанализата и/или въпрос от изследователски интерес.
Картелите са основна и приоритетна част от работата по теоретичното формиране в рамките на АБПП. Те съставляват малки групи (от 3 до 5 човека) от членове на Асоциацията, които искат да задълбочат познанията си върху определени психоаналитични понятия, върху трудове на Зигмунд Фройд, Жак Лакан и други психоаналитици или върху различни аспекти на психоаналитичната теория и практика.
Картелите работят в рамките на определен времеви хоризонт. Понятието „картел“ като вид групова работа е въведено от Жак Лакан през 1964 г., който е настоявал върху необходимостта изучаването на класическите психоаналитични трудове, както и дискусията по основните психоаналитични понятия, да се подема отново от всяко поколение аналитици. Картелите включват в своята работа и „плюс един“, който води и движи работата на картела, ръководейки го и фасилитирайки една продуктивна групова динамика, поддържаща разграничението между познание и истина.
Критерий за действителната работа и функционирането на картелите и работните групи е представянето им веднъж годишно на вътрешен за АБПП семинар – като едно свидетелство за извършената работа.

За седма поредна година организираме съвместно с катедра „Теория на литературата“ на СУ „Св. Кл. Охридски“ семинара „Литература и психоанализа“. Тази инициатива отразява нашето желание за споделено пространство и дискусия извън тесния психоаналитичен кръг със съмишленици, които си служат по различен начин с психоаналитичните идеи. Текущата тема на работа на семинара  е „Одисей и въпросът за търсенето“, а настоящата академична година ще започнем с Научна конференция „Литература и психоанализа“, която ще бъде своеобразно обощение на семинарите до момента.

През настоящата академична година АБПП продължава работата на семинара „Петте случая на Фройд“, развивайки и разширявайки фокуса на работа в нова тема – „Техническите текстове на Фройд“. Работата на семинара ще представи опит да изследваме тези основополагащи текстове и връзката им с разработките на Фройд от петте случая. Ще се опитаме да очертаем спецификите на психоаналитичния подход в клиниката, като си служим с материала на текстовете от „Петте случая”, представящи различни клинични картини на неврози и психози.

Продължава работата и на семинара „Психоанализа и език“.

АБПП е ангажирана също така и с организиране и провеждане на публични лекции. Тази академична година публични лекции ще изнесат френските психоаналитици Оливие Дувил (в гр. Благоевград) и Пиер Мари (в гр. София).

Отново ще ни гостува и д-р Ушанг Гилярди, който ще направи клинично експозе на тема „Соматозите“.

Друга наша ежегодна инициатива е провеждането на Лятно училище с лектори от българска и френска страна. 

В рамките на няколко сесии годишно провеждаме и Училище по детска психопатология, насочено към специалисти, работещи с деца и юноши.

Асоциацията ни предлага също така и 16 обучителни програми, насочени към различни институции и екипи, имащи отношение към психо-социалната работа и подпомагането на страдащи деца, юноши и възрастни. Програмите са резултат от задълбочена и продължителна теоретична и практическа работа, както и на желание да се предаде и дискутира натрупания опит, да се създаде професионална общност за обмен на въпроси и идеи.

За повече подробности относно всички организирани от АБПП събития и планирани дейности през настоящата 2023-2024 г., моля, прочетете нашата годишна програма.