Обучения

Участието в теоретични и клинични семинари е съществена част от психоаналитичното формиране. АБПП ежегодно изготвя програма за всяка учебна година, която започва през септември и завършва през юни.

Програмата традиционно включва провеждането на френско-български клинични семинари, обединени в обща тема. За 2021/2022 учебна година тя е „Четене на Семинар XX („Encore”) на Жак Лакан“. Всяка година съответният цикъл  семинари завършва с  провеждането на Кръгла маса с френските психоаналитици от “Espace Analytique – Paris”, посветена на актуалната тема на работата ни.

Съществена част от нашия организационен живот са вътрешните семинари, работата в картели и формирането на работни групи. Вътрешните семинари  са отворени за асоциирани и пълноправни членове на АБПП и включват представянето и обсъждането на клинични случаи, в рамките на едно конфиденциално и етично ангажирано пространство за дискусия и обмен между практикуващи колеги от АБПП. В  работните групи  насочваме своята работа към конкретна тема от полето на психоанализата, и/или въпрос от изследователски интерес.
Картелите са основна и приоритетна част от работата по теоретичното формиране в рамките на АБПП. Те съставляват малки групи (от 3 до 5 човека) от членове на Асоциацията, които искат да задълбочат познанията си върху определени психоаналитични понятия, върху трудове на Зигмунд Фройд, Жак Лакан и други психоаналитици или върху различни аспекти на психоаналитичната теория и практика.
Картелите работят в рамките на определен времеви хоризонт. Понятието „картел“ като вид групова работа е въведено от Жак Лакан през 1964 г., който е настоявал върху необходимостта изучаването на класическите психоаналитични трудове, както и дискусията по основните психоаналитични понятия, да се подема отново от всяко поколение аналитици. Картелите включват в своята работа и „плюс един“, който води и движи работата на картела, ръководейки го и фасилитирайки една продуктивна групова динамика, поддържаща разграничението между познание и истина.
Критерий за действителната работа и функционирането на картелите и работните групи е представянето им веднъж годишно на вътрешен за АБПП семинар – като едно свидетелство за извършената работа.

За пета поредна година организираме съвместно с катедра „Теория на литературата“ на СУ „Св. Кл. Охридски“ семинара „Литература и психоанализа“. Тази инициатива отразява нашето желание за споделено пространство и дискусия извън тесния психоаналитичен кръг със съмишленици, които си служат по различен начин с психоаналитичните идеи. Текущата тема на работа на семинара  е „Интерпретацията“.

Подобен е и мотивът ни за организиране и провеждане на публични лекции.

Друга наша ежегодна инициатива е провеждането на Лятно училище с лектори от българска и френска страна. През настоящата учебна година то ще бъде проведено в периода 8-10.07.2022 г. и ще бъде посветено на проблемите и клиниката на юношеството.

В рамките на няколко сесии годишно провеждаме и Училище по детска психопатология, насочено към специалисти, работещи с деца и юноши.

През настоящата учебна година продължава провеждането и на семинара „Психоанализа и език“ с водещ Валентин Йорданов. Семинарът е структуриран в три части и е безплатен за всички желаещи да се включат. Ще се провежда в онлайн платформата ZOOM. Той цели да бъде продължение на семинарите, проведени от АБПП в края на 2020 и началото на 2021 година върху въпросите за езика и речта в практиката и теорията на психоанализата, изследвани през трудовете на Ж. Лакан в периода 1953-1959 година (Семинари I – VI).

От настоящата академична година АБПП започва провеждането на нов семинар, посветен на изследването на петте случая на Фройд. Семинарът има обучителен характер и е насочен към въвеждане в психоаналитичната клиника, през (пре)прочита на петте основни случая на Фройд („Дора“, „Малкият Ханс“, „Човекът Плъх“, „Човекът Вълк“, „Председателят Шребер“).

Асоциацията ни предлага също така и 16 обучителни програми, насочени към различни институции и екипи, имащи отношение към психо-социалната работа и подпомагането на страдащи деца, юноши и възрастни. Програмите са резултат от задълбочена и продължителна теоретична и практическа работа, както и на желание да се предаде и дискутира натрупания опит, да се създаде професионална общност за обмен на въпроси и идеи.

За повече подробности относно всички организирани от АБПП събития и планирани дейности през настоящата 2021-2022 г., моля, прочетете нашата годишна програма.